Pla d'integritat i mesures antifrau

L'Ajuntament de Calaf, com a entitat executora del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, recull en el present apartat el seu Pla de Mesures Antifrau amb els requisits d'obligat compliment, tant pel personal al seu servei com per tercers que es relacionin, directa o indirectament amb ell, d'acord amb el que estableix la normativa comunitària, estatal, autonòmica i local.

L'Ajuntament de Calaf va aprovar el Pla de Mesures Antifrau en sessió plenària de data del 16 de setembre de 2022. 

Aquest Pla es configura com una peça essencial del Sistema d'Integritat Institucional que està impulsant l'Ajuntament i ha estat elaborat d'acord amb l'article 22 del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer del 2021, que obliga els estats membres a protegir els interessos financers de la Unió Europea i a prendre les mesures oportunes per prevenir, detectar i corregir el frau, la corrupció i els conflictes d'interessos, i d'acord amb l'article 6 de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, que exigeix la redacció d'un pla de mesures antifrau a cada organisme executor de fons del MRR (Mecanisme de Recuperació i Resiliència).

Comitè Antifrau

Per assegurar la correcta aplicació de les mesures que preveu, el Pla de Mesures Antifrau  designa un Comitè Antifrau, integrat per personal de l'Ajuntament amb capacitació suficient per al desenvolupament de les funcions que li han estat assignades. El Comitè Antifrau, es configura com a òrgan col·legiat, integrat pels membres següents:

  • Secretari de la corporació com a responsable de l'òrgan col·legiat
  • Tècnica de l'Àrea de Comptabilitat-Tresoreria com a secretària 
  • Tècnica de l'Àrea de secretaria
  • Tècnica de contractació de l'Àrea d'Intervenció 
  • Tècnica de l'Àrea d'Intervenció 
  • Tècnica de l'Àrea Social 
Darrera actualització: 20.04.2023 | 11:37
Darrera actualització: 20.04.2023 | 11:37