Comissió Informativa

La Comissió assumeix les funcions que fins al moment de la seva constitució venia desenvolupant la Junta de Portaveus, la qual s'extingeix per evitar duplicats.
La Comissió Informativa estarà integrada pels membres que integraven la Junta de Portaveus i que són:

  • President: L'alcaldessa o el regidor/a en qui delegui
  • Vocals:
    • Un representant del Grup municipal Junts per Calaf - Acord municipal (JxC-AM)
    • Un representant del Grup municipal de Sumem per Calaf – Candidatura de Progrés  (SC-CP)
    • Un representant del Grup municipal de Junts per Catalunya - Compromís Municipal (JxC-CM)
  • Secretari: El Secretari de l'Ajuntament o funcionari en qui delegui

La Comissió ajustarà el seu funcionament al que disposen els articles 112 i 113 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial decret 2568/1989, de 28 de novembre. 

Funcions de la Comissió Informativa

Les funcions de la Comissió Informativa de caràcter permanent seran les previstes en la normativa local i se sotmetran al preceptiu i previ dictamen els assumptes que s'elevin a la decisió del ple o de la junta de govern local, en aquest últim supòsit quan aquest òrgan actuï per delegació d'aquell, així com, pel que fa a la comissió especial de comptes, el compte general de l'ajuntament, podent intervenir també en relació amb altres assumptes que no siguin de la competència del ple de la corporació o de la junta de govern, quan l'òrgan competent els sol·liciti el seu dictamen.

Quan se celebra la Comissió Informativa

La Comissió celebrarà sessions ordinàries amb periodicitat bimensual el dilluns abans a la convocatòria del Ple. En el cas dels Plens extraordinaris, també es realitzarà en un marge de dos dies sencers abans de la convocatòria del Ple extraordinari. 

Darrera actualització: 25.01.2024 | 10:21
Darrera actualització: 25.01.2024 | 10:21