Decrets d'Alcaldia

Les resolucions o decrets d’alcaldia són actes administratius unilaterals que adopta la figura de l’alcalde/ssa en l’exercici de les seves funcions. 

L’article 42 del ROF, disposa que l’alcalde donarà compte a la Corporació, en cada sessió ordinària del Ple, de les resolucions que hagués adoptat des de la última sessió plenària ordinària per tal que els regidors coneguin el desenvolupament de l’administració municipal als efectes del control i fiscalització dels òrgans de govern, previstos en l’art. 22,2 a) de la LRBRL.

L’article 229.2 del ROF disposa que sens perjudici del que disposa l’art. 70.2 LRBRL, la Corporació donarà publicitat resumida del contingut de les sessions plenàries i de tots els acords del Ple i de la Comissió de Govern, així com de les resolucions de l’Alcalde i les que es dictin per delegació.

Consulta els decrets d'Alcaldia de l'Ajuntament de Calaf al següent enllaç: Decrets d'Alcaldia

Darrera actualització: 15.02.2024 | 12:04
Darrera actualització: 15.02.2024 | 12:04