Junta de Govern Local

Segons l'article 54 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal, presidit per l'Alcalde/essa i integrat per un nombre de regidors/es no superior al terç del nombre legal de regidors nomenats i separats lliurement per ell donant-ne compte posteriorment al Ple. La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Calaf, presidida per l'Alcaldessa, està integrada pels tres regidors següents: Jordi Biosca i Pou, Roger Rotés i Biosca i Vicenç Sugrañes i Creus.

Quan es celebra la junta de govern

Aquesta es celebrarà en sessió ordinària a la Casa de la Vila el primer dilluns de cada mes, o el dia hàbil immediat posterior, a les 19.00 hores.

Acords de la Junta de Govern

Podeu consultar les actes del ple en el següent enllaç:  Acords de la Junta de Govern

Darrera actualització: 07.07.2023 | 10:05
Darrera actualització: 07.07.2023 | 10:05