Comissió Especial de Comptes

Aquesta comissió té com a funcions examinar, estudiar i informar dels comptes anuals de l'Ajuntament abans de la seva aprovació per part del Ple. La seva existència és obligatòria en tots els municipis i està constituïda per tots els representants dels grups municipals i regidors, per a l'exercici de les competències que per Llei té atribuïdes, i amb l'organització i el funcionament previstos pels articles 116 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim local 58, 60 i 101 la Municipal i de Règim Local de Catalunya, a més a més de la resta de disposicions concordants.

Així doncs, el passat 17 de juny de 2023 es va nomenar president de la Comissió Especial de Comptes, a l'Alcaldessa de la Corporació, Sra. Montse Mases i Sala, i com a vocals els següents regidors:

- President: L'alcaldessa o el regidor/a en qui delegui

- Vocals:

  • Un representant del Grup municipal Junts per Calaf - Acord municipal (JxC-AM)
  • Un representant del Grup municipal de Sumem per Calaf – Candidatura de Progrés (SC-CP)
  • Un representant del Grup municipal de Junts per Catalunya - Compromís Municipal (JxC-CM)

- Secretari: El Secretari de l'Ajuntament o funcionari en qui delegui

Funcions de la Comissió Especial de Comptes

Les funcions de la Comissió Especial de Comptes de caràcter permanent seran les previstes en la normativa local i se sotmetran al preceptiu i previ dictamen els assumptes que s'elevin a la decisió del ple o de la junta de govern local, en aquest últim supòsit quan aquest òrgan actuï per delegació d'aquell, així com, pel que fa a la comissió especial de comptes, el compte general de l'ajuntament, podent intervenir també en relació amb altres assumptes que no siguin de la competència del ple de la corporació o de la junta de govern, quan l'òrgan competent els sol·liciti el seu dictamen.

Darrera actualització: 25.01.2024 | 10:53
Darrera actualització: 25.01.2024 | 10:53