Informació econòmica i financera

Accés a la informació relacionada amb l'activitat econòmica de l'Ajuntament

 

Pressupostos municipals

Principals documents que composen l'expedient de Pressupost General, aprovats pel Ple de la Corporació. L'Ajuntament de Calaf no disposa d'organismes autònoms ni ens dependents.

Execució trimestral del pressupost

Estat del desenvolupament de l'execució del pressupost municipal per trimestres. En aquest apartat hi ha tots els documents actualitzats relatius a l'execució trimestral del pressupost.

Compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària

En aquest apartat pots consultar els informes d'intervenció en relació al complimentt per part de l'ens dels objectius d'estabilitat pressupostària que marca la llei.

Relació d'expedients modificadors del Pressupost

Relació d'aquells expedients que han modificat el crèdit inicial del pressupost.

Compte General i liquidació dels pressupostos

Conjunt de documents i estats que l'Ajuntament ha d'elaborar al final de cada any per informar sobre: Situació patrimonial, és a dir, la situació dels béns i drets, del seu finançament i dels seus préstecs i deutes al final.

Endeutament (evolució del deute viu)

Informació sobre quants diners deu l'Ajuntament a les entitats financeres.

Indicadors de gestió econòmica

Indicadors en ingressos, despeses i deutes 

Període mitjà de pagament a proveïdors

Publicació dels diferents informes sobre el termini mitjà de pagament als proveïdors de l'Ajuntament de Calaf.

Informes econòmicofinancers

Publicació dels diferents informes sobre l'anàlisi de la situació econòmicofinancera de l'Ajuntament de Calaf.

Retribucions anuals vigents dels càrrecs electes, càrrecs eventuals directius i aportacions econòmiques als grups municipals

Retribucions anuals vigents dels càrrecs electes i càrrecs eventuals directius i aportacions econòmiques als grups municipals de l'Ajuntament de Calaf.

Retribucions anuals dels directius i càrrecs de confiança 

L'Ajuntament de Calaf no disposa de directius ni de càrrecs de confiança. Per aquest motiu, no es poden exposar les seves funcions ni el seu currículum.

Campanyes promocionals i/o publicitàries

Descripció de les característiques i el cost de les campanyes promocionals i/o publicitàries.

Inventari municipal de béns i drets de l'Ajuntament de Calaf

Inventari de bens i drets de l'Ajuntament de Calaf a 31 de desembre de 2019.

Darrera actualització: 21.02.2024 | 08:58
Darrera actualització: 21.02.2024 | 08:58