Junta de Govern Local

Segons l'article 54 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal, presidit per l'Alcalde/essa i integrat per un nombre de regidors/es no superior al terç del nombre legal de regidors nomenats i separats lliurement per ell donant-ne compte posteriorment al Ple. La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Calaf, presidida per l'Alcaldessa, està integrada pels tres regidors següents: Jordi Biosca i Pou, Roger Rotés i Biosca i Vicenç Sugrañes i Creus.

Competències delegades de la Junta de Govern

La Junta de Govern Local té delegat expressament l'exercici de les atribucions pròpies següents:

A) En matèria de contractació:

-Contractació administrativa d'obres i instal·lacions, gestió de serveis públics, subministraments, serveis i altres contractes administratius de quantia superior a 5.000 euros (IVA a part), observant els procediments i les formes en cada cas aplicables d'acord amb la llei, sense que els contractes superin els límits de la competència que la llei atribueix a l'alcalde (10% dels recursos ordinaris del pressupost, 6.000.000 d'euros o quatre anys de durada del contracte). La competència delegada comporta l'atribució a la Junta de Govern Local de les facultats d'aprovació dels projectes, de l'expedient de contractació amb l'aprovació de la despesa, dels plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques, de les adjudicacions i de l'exercici de totes les facultats que la legislació atribueix a l'òrgan de contractació quant a la interpretació, inspecció, modificació i resolució del contracte; pel que fa a les certificacions periòdiques d'obres i serveis objecte de contractació, han de ser aprovades per la Junta si el seu import supera els 8.000 euros (IVA a part).

-Contractació d'arrendaments i concertació d'altres contractes subjectes al dret privat de quantia total superior a 5.000 euros (IVA a part).

B) En matèria de personal i funció pública

–Aprovació de l'oferta pública d'ocupació, d'acord amb el pressupost la plantilla aprovades pel Ple municipal.

-Aprovació de les bases per a la selecció del personal funcionari i laboral i per a la provisió de llocs de treball, aprovació de les convocatòries d'aquests processos selectius i nomenament del personal funcionari i contractació del personal laboral fix o temporal. També els acords de trasllat de personal, reassignació d'efectius, comissions de servei i acords equiparables.

-Aprovació dels components variables del salari del personal al servei de l'Ajuntament no establerts individualitzadament en el pressupost (gratificacions per serveis extraordinaris, hores extraordinàries, complements de productivitat i altres complements salarials, etc.).

-Atorgament i denegació de jubilacions ordinàries, anticipades o parcials, excedències del personal i suspensions dels contractes de treball, sempre que en el cas de les suspensions no siguin d'atorgament obligatori i reglat.

-Acords sobre modificacions substancials i col·lectives de condicions de treball matèries anàlogues, sens perjudici de les competències del Ple.

C) En matèria d'hisenda i gestió tributària

-Declaració de fallits i incobrables dels tributs i altres ingressos de dret públic.

-Aprovació dels padrons fiscals dels tributs de venciment periòdic, i del calendari de recaptació.

-Concessió o denegació de bonificacions o exempcions tributàries a instàncies de les persones interessades.

-Resolució de recursos de reposició contra liquidacions tributàries, sempre que la quantia de la liquidació superi la quantitat de 5.000 euros, i sens perjudici de les delegacions vigents a favor de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació.

-Aprovació d'expedients d'aplicació de contribucions especials.

-Aprovació d'acords tributaris quan, d'acord amb el protocol vigent, la resolució que correspondria a l'Organisme de Gestió Tributària l'adopti l'Ajuntament.

-Coneixement d'informes preceptius de la Intervenció i de la Tresoreria, en matèries com estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, terminis de pagament a proveïdors, etc.

D) En matèria d'urbanisme, habitatge, medi ambient i governació

-Concessió i denegació de llicències municipals en general (excepte les corresponents a obres menors), i especialment les d'obres majors, parcel·lació i segregació, divisió en propietat horitzontal, primera ocupació i ús d'edificacions, instal·lació o obertura d'activitats, llicències subjectes a les lleis sobre prevenció i control ambiental de les activitats i sobre espectacles públics i activitats recreatives, llicències i autoritzacions d'ocupació o ús de béns de domini públic, llicències i autoritzacions sobre taxis, resolució de procediments sancionadors en matèria d'animals perillosos, aprovació dels informes en els expedients d'autorització ambiental i dels informes sobre qualificació, compatibilitat o aprofitament urbanístic. Tanmateix, els acords sobre ocupacions de domini públic amb parades en mercats periòdics i no sedentaris i amb terrasses de bar i restaurant a la via pública podran ser adoptats per resolució del tinent d'alcalde competent.

-Aprovació dels projectes per a realitzar actuacions en el sòl no urbanitzable.

-Adopció de mesures de senyalització a les vies públiques i d'ordenació del trànsit que impliquin variacions transcendents en sectors o zones determinades.

 -Aprovació dels projectes d'obres.

-Aprovació dels instruments de gestió urbanística, dels actes administratius inherents a la gestió urbanística i dels projectes d'urbanització, així com l'aprovació inicial dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament urbanístic general (plans parcials urbanístics, plans especials urbanístics i plans especials de millora urbana), i adopció d'acords de suspensió de l'atorgament de llicències sempre que es vinculin a la formulació o modificació del planejament urbanístic derivat.

-Aprovació de tots els actes administratius inherents a l'exercici de la potestat expropiatòria del municipi que la llei no reserva al Ple.

-Acceptació de la cessió dels vials i de totes les dotacions urbanístiques que es deriven de la gestió urbanística, i l'acord de recepció de les obres d'urbanització.

-Aprovació dels convenis urbanístics que tinguin per objecte la gestió o execució urbanística, i que no siguin competència del Ple.

-Resolució final i definitiva dels expedients sobre declaració de l'estat ruïnós de les edificacions.

-Aprovació de convenis per a la rehabilitació d'habitatges destinats al servei de cessió temporal d'habitatges per atendre necessitats urgents de caràcter social, cessions temporals d'aquests habitatges afectats al servei i concessió de subvencions en matèria d'habitatges. Les actualitzacions econòmiques de les previsions dels convenis vigents no s'han de sotmetre a la Junta de Govern.

E) En matèria de patrimoni

-Adquisició de béns i drets, per qualsevol títol, de quantia superior als 5.000 euros (IVA a part) i no superior al límits que imposen legalment la competència del Ple municipal.

-Alienació del patrimoni municipal quan la seva quantia superi els 5.000 euros i no excedeixi els límits que imposen legalment la competència del Ple municipal.

-Declaració de béns no utilitzables.

F) En matèria de responsabilitat patrimonial - Resolució dels expedients de responsabilitat patrimonial de l'Ajuntament.

G) En matèria de cooperació interadministrativa

-Aprovació dels convenis i acords amb altres administracions o institucions públiques, sempre que no siguin competència del Ple municipal.

H) En matèria d'activitat de foment

-Aprovació de totes les convocatòries i concursos de subvencions i ajuts, i atorgament de subvencions i ajuts de qualsevol mena de quantia superior a 2.000 euros.

-Subscripció de convenis amb entitats i altres de caràcter general.

Quan se celebra la Junta de Govern

Aquesta es celebrarà en sessió ordinària a la Casa de la Vila el primer dilluns de cada mes, o el dia hàbil immediat posterior, a les 19.00 hores.

Acords de la Junta de Govern

Podeu consultar les actes del ple en el següent enllaç: Acords de la Junta de Govern

Els documents estan anonimitzats i no contenen metadades.

Darrera actualització: 12.03.2024 | 13:23
Darrera actualització: 12.03.2024 | 13:23