El Ple de Calaf aprova per unanimitat el projecte constructiu d’una residència de serveis per a la gent gran

Dijous, 24 de febrer de 2022 a les 00:00
Entre els altres punts a votació, també es va modificar l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) que a partir d'ara serà percentual en funció dels anys transcorreguts entre la compra i la venda del terreny i tindrà una bonificació del 25% en casos de mort a favor dels descendents o ascendents de 1r grau, adoptats o cònjugues. 

El Ple del mes de febrer de Calaf ha tornat a la presencialitat aquest dilluns 21 de febrer.

Un dels punts rellevants i amb més consens va ser l'aprovació del projecte per la construcció d'una futura residència per a la gent gran a Calaf. El projecte executiu estava redactat des del 2013 i a finals del 2021 es va demanar als arquitectes Claparols Llach- Pericas actualitzar-lo segons les necessitats i normativa actual. Segons va explicar Jordi Badia, alcalde de Calaf, enguany s'ha decidit recuperar i apostar per aquest projecte de residència, ja que actualment es pot garantir la concertació de places públiques per part de la Generalitat i perquè hi ha la possibilitat d'aconseguir fons Europeus Next Generation per finançar-la.

Es modifica l'IIVTNU per adaptar-lo a la nova normativa

L'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) és un tribut municipal i directe, el fet imposable del qual el constitueix l'increment de valor que experimentin els terrenys de naturalesa urbana a conseqüència de la transmissió de la propietat per qualsevol títol o de la constitució o transmissió de qualsevol dret real de gaudi, limitatiu del domini, sobre els terrenys. El coeficient que s'aplicava fins al 2021 era del 29,35% i a partir d'ara s'aplicarà un percentatge en funció dels anys transcorreguts entre la compra i la venda del terreny. El 1r any un 30%, del 1r al 9è un 29%, del 9è al 15è un 25% i a partir de 16 anys un 20%. També s'aplicarà una bonificació del 25% de la quota de l'impost en aquelles transmissions que afectin l'habitatge habitual per causa de mort a favor dels descendents de 1r grau i adoptats, cònjuges o ascendents de 1r grau. L'oposició es va abstenir perquè consideren que s'apliquen massa excepcions a la SAREB i perquè per causa de mort creuen que no s'hauria de tributar i caldria aplicar almenys el 90%, segons va dir Joan Caballol de Junts per Catalunya. Montse Mases, va aclarir que, en funció de com avanci l'any, s'anirà modificant, ja que ara per ara és difícil preveure i fer suposicions del que es recaptarà o com anirà.

D'altra banda, també es va aprovar per unanimitat: el reglament del registre d'entitats, per facilitar i regular els tràmits necessaris a les associacions; i el model actualitzat de declaració de béns i activitats dels membres de la corporació, un document que els regidors i regidores tenen l'obligació de presentar quan inicien i acaben el mandat. També es va aprovar el reglament del servei del cementiri municipal, ja que no s'havia actualitzat des del 1989 i tant la situació com el servei havia variat molt. En aquest cas, però, el grup del GiC hi va votar a favor i Junts per Catalunya es va abstenir.

Dubtes del funcionament del tanatori

Entre d'altres, una de les qüestions que va generar més debat al torn de precs i preguntes va ser la de l'utilització del tanatori a petició de Junts per Catalunya. Des del govern es va aclarir que el tanatori és públic. Per tant, l'empresa que n'ha assumit el cost i la construcció té en exclusiva la seva gestió, però no el seu ús. Així doncs, qualsevol funerària té el dret de llogar l'espai pel preu que marqui l'empresa gestora, sempre per sota del topall dictat per llei, va concloure l'alcalde. 

Darrera actualització: 21.09.2023 | 13:04